مدیریت و مشارکت در ساخت و اجرا

  • مدیریت و مشارکت در ساخت ایستگاه آهنگ از خط 7 مترو تهران
  • مدیریت و مشارکت در ساخت سد عظیم کرخه
  • مدیریت و مشارکت در ساخت فاز 1 از خط 3 مترو تهران
  • مدیریت و مشارکت در ساخت بلندترین سد خاکی کشور ( سدگتوند)
  • مدیریت و مشارکت در ساخت و روسازی بخش شرقی غربی خط 7 مترو تهران به کارفرمایی شرکت تراورس